Om VVM-processen

Før Femern A/S kan sætte entreprenørerne i gang med at bygge sænketunnelen, skal projektet - ved siden af den tyske godkendelse - vedtages af det danske Folketing i form af en anlægslov. Baggrunden for forslaget til anlægslov er bl.a. VVM-redegørelsen, som Femern A/S på vegne af transportministeren har udarbejdet for at vurdere projektets virkninger på miljø, mennesker og samfund.

VVM-processen for den faste forbindelse over Femern Bælt (kyst-kyst) er overordnet opdelt i tre faser: En idéfase/VVM-scopingproces, en supplerende idéfase for produktionssted og råstofindvinding og selve VVM-redegørelsen. Offentligheden inddrages i VVM-processen i alle tre faser, det sker ved offentlige høringer.

1. fase: Idéfase/VVM-scopingproces

I idéfasen/VVM-scopingprocessen har Femern A/S i 2010 udarbejdet et forslag til miljøundersøgelsesprogram for den faste forbindelse over Femern Bælt (kyst-kyst) – en såkaldt scopingrapport. Formålet med scopingrapporten har været dels at fastlægge rammerne for de undersøgelser af natur- og miljøforhold, der skal gennemføres i forbindelse med projekteringen af Femern Bælt-forbindelsen, dels at indkalde ideer og forslag til brug for, hvad der skal være med i VVM-redegørelsen. Scopingrapporten har været i offentlig høring i Danmark i perioden 21. juni 2010 - 6. september 2010. Femern A/S har udarbejdet et høringsnotat, hvor de danske høringssvar er kommenteret. Forslaget til miljøundersøgelsesprogrammet har i samme periode været i høring hos relevante tyske myndigheder og høringsberettigede organisationer, ligesom landene omkring Østersøen og Norge har været hørt i henhold til Espoo-konventionen. Høringssvar fra danske myndigheder og interesseorganisationer, høringsnotat samt Espoo-høringssvar kan læses her på siden.

2. fase: Supplerende idéfase

Den supplerende idéfase er blevet afholdt på baggrund af et krav om at integrere produktionssted og råstofindvinding i den samlede VVM-redegørelse for den faste forbindelse over Femern Bælt (kyst-kyst). Den supplerende idefase fandt sted fra den 3. – 31. oktober 2011. Femern A/S har udarbejdet et høringsnotat, hvor høringssvarene kommenteres. Høringsnotat og høringssvar kan læses her på siden.

3. fase: VVM-redegørelse

Femern A/S har på baggrund af de gennemførte miljøundersøgelser udarbejdet en VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen kan læses her på siden.

Høringen finder sted i perioden 28. juni – 20. september 2013.